За нас

Училиштето е нашиот показател во животот. Тоа е центар на културата, воспитанието, образованието, дружењето и креативноста. За нас учениците, секој нов училишен ден е нова радост, искушение и отворен пат кон нешто ново и дотогаш непознато. Тука учиме да читаме, пишуваме и пресметуваме, ја осознаваме вистината за настанокот и постоењето на човекот и околината што не опкружува, за доброто, вредното и убавото. Училиштето е обврска за сите нас за поуспешен живот и затоа сите треба да се потрудиме што поуспешно да го исчекориме училишниот пат.

НОВОСТИ:

Извештај за избор на првенец на генерација 2021/2022

СООПШТЕНИЕ ЗА ВРАЌАЊЕ И ПРИМАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ

СПИСОК НА ЛЕКТИРИ ОД VI-IX ОДД. ЗА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОД.

КОНКУРС – доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров во учебната 2021/2022

Почитувани родители и ученици,

Во петок (06.05.2022 г.) освен редовната настава ќе се одржи и еколошка акција “ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД”. Целта на оваа акција е чистење на училишниот двор како и собирање на отпад (хартија и пластика) и негово  селектирање. Отпадот ќе биде поставен на соодветно место во училишниот двор кое ќе биде назначено како пункт за собирање на отпад.

ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 

 

 

 

 

 

Почитувани родители,

Во врска сo потребните прегледи за децата кои треба да се запишат во (прво) одделение, Ве известуваме дека:

Потврда за систематски преглед на оралната празнина издадена од стоматолог на Јавно здравство можат да добијат на детската превентивна стоматологија во Поликлиника Ѓорче Петров секој работен ден од 08.30 часот до 19.30 часот, освен во вторник кога работат само прва смена од 08.30 часот до 13.30 часот.

За прегледот потребна е здравствена книшка за детето. Родителите нема потреба да закажуваат посебен термин.

Потврда за извршен офталмолошки преглед може да се добие бесплатно од Европската очна болница во Ѓорче Петров.

За прегледот потребно е претходно да се договори термин на тел: 02 2050 999.

ПРОЕКТ: НОВА СПОРТСКА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВИ СПОРТСКИ НАВИКИ И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДЕЦАТА

Нашето училиште се вклучи во еТвининг проекти:

The aim of the project is to increase students’ language proficiency (the four skills) and to increase their interest in school culture.

The aim of this project is to raise students’ awareness for the environment and recycling.

The aim of this project is to make students better people and to teach them that  we should all live with love, kindness, tolerance, hospitality, supporting our friends, respecting old people, disabled people or people that are different from us.

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ ЗА РОДИТЕЛИ: ПРЕДМЕТНА И ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ ЗАПИШАНИ ВО I ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ОД I-IV одд. 2021/2022 г.

РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА, ДОДАТНА НАСТАВА И СУА ЗА 2021/2022 г.

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ 2021/2022

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2021/2022

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование

Распоред за враќање на учебници

Извештај за самоевалуација 2021 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020/2021 ГОД.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021

КОНКУРС за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров во учебната 2020/2021

Запишување на првачиња во учебната 2021/2022 год: ОГЛАС; БРОШУРА ЗА РОДИТЕЛИ.

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ,

РАЗГЛЕДАЈТЕ ГИ ОГЛАСОТ И БРОШУРАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА И ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАКАЖЕТЕ ТЕРМИН ОД 9:00 ДО 13:00 ЧАСОТ НА ТЕЛЕФОНСКИОТ БРОЈ: 2050-582 .

Mожност за дополнителни стипендии како дел од проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

Приемни денови за предметна настава

Приемни денови за одделенска настава

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

Распоред за почеток и времетраење на наставата од далечина за 4-то и 5-то одд. и предметна настава

Распоред на часови за предметна настава  2020/2021 год.

Распоред на часови за одделенска настава 2020/2021 год.

Распоред за дополнителна, додатна настава и СУА за одделенска и предметна настава во учебната 2020/2021 год.

Кодекс за онлајн настава

Куќен ред на училиштето

Протоколи за реализација на наставата со физичко присуство

План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 год.

Протокол за постапување во основните училишта во учебната 2020/2021 год.

Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик  со симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19

Прирачник за операторите со храна во училишните установи