Е-Училница

1 одделение                   2 одделение                  3 одделение

4 одделение                  5 одделение                   6 одделение

7 одделение                  8 одделение                   9 одделение

СПИСОК НА ЛЕКТИРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.  (6-9 одд.)

Активности за ученици со посебни образовни потреби

Активности од специјалниот едукатор и рехабилитатор

Одбележување на денот на македонската азбука

Поддршка од стручната служба на училиштето:

Важни информации за учениците од IX одделение за запишување во средно училиште

Совети за добро организирана самоизолација за ученици

Препораки за учениците од директорката и стручната служба

Контактирај ги наставниците преку електронска пошта