Совет на родители

Совет на родители

Член 145

(1) За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите
на учениците се формира совет на родители на училиштето.

(2) Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат
родителите на родителскиот состанок на паралелката.

(3) Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето.

(4) Советот на родители:
– дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма за работа,
– расправа за извештајот за работата на училиштето,
– предлага програми за подобрување на стандардите за наставата,
– дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди,
– разгледува жалби на родителите во врска со воспитно образовната работа,
– избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
– врши други работи утврдени со статутот на училиштето.

 одделение Име и презиме
I a

Јулијана Спировска

Тања Тасевска

I б

Билјана Петровска

Бранкица Младеновска

IIа

Радица Димишковска

Катерина Каевиќ

IIб

Катарина Љафтова

Христина Петрушевска

IIIа

Даниел Митевски

Билјана Наковска

IIIб

Аница Василевска

Ивана Перовска

IVа

 

Оливера Заковска

Тања Дукадиновска

IVб

Соња Китановска

Дарко Младеновски

Vа

Соња Петковска

Симона Цацановска

V б

Кристина Панчевска

Кристина Цензар

VIа

Елена Дојчиноска

Маркоска Соња

VIб

Елена Стефановска

Даниела Спирковска

VIIа

Горан Панчевски

Пане Петров

VIIб

Марјан Стоилов

Оливера Заковска

VIIIа

Горан Митковски

Цветковски Оливер

VIII б

Маја Василевска

Наташа Крстевска

IXa

Андријана Тодоровска

Марјан Стоилов

IX б

Весна Анастасова

Оливера Младеновска

Превземено од:pdf-logo