III одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Период 26-29.05.2020 год.

Период 18-22.05.2020 год.

Период 11-15.05.2020 год.

Период 04-08.05.2020 год.

Период 27-30.04.2020 год.

Период 21-24.04.2020 год.

Период 13-16.04.2020 год.

Период 06-10.04.2020 год.

Активности и задолженија

Англиски јазик

Македонски јазик (Тест: Именки и придавки)

Општество: Ученикот и сообраќајот во околината

Математика: НЛ Текстуални задачи со пари

Физичко образование (Прв и трет час)

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Природни науки НЛ 1 и 2

Физичко образование

Текст Априлилили и НЛ

Придавки НЛ

Англиски јазик

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности и задолженија

Македонски јазик: Вежбаме латиница; Глаголи

Математика: Множење со 6Удвојување на броеви Удвојувам, преполовувам, множам, деламМножење со 9 и таблица за множење

Англиски јазик

Природни науки: Моите сетила