IX одделение

Француски јазик-усогласување на партиципот во минато време

Географија

Историја

Иновации: Видови на продажба, Пакување

Активности по македонски јазик, француски јазик, математика, хемија, унапредување на здравјето, воспитание за околината

Активности по англиски јазик, музичко, физика и биологија

Биологија: Дихотомни клучеви-презентација, Наставен лист за дихотомни клучеви: група 1група 2

Англиски јазик: прашања Future Tenses