VI одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Информатика – Да се доработат презентациите и квизот и пратат (краен рок 5 јуни)

Период 26-29.05.2020 год.

Информатика ЛИНК1 ако не се отвори линк1 тогаш ЛИНК2

Период 18-22.05.2020 год.

Информатика

Период 11-15.05.2020 год.

Информатика

Период 04-08.05.2020 год.

Информатика      PowerPoint -книга

Период 27-30.04.2020 год.

Информатика

Историја

Период 21-24.04.2020 год.

Информатика

Историја

Период 13-16.04.2020 год.

Историја

Период 06-10.04.2020 год.

Активности по: македонски, англиски и француски јазик, историја, информатика, музичко и ликовно образование

Математика

Природни науки

Географија

Информатика

Техничко образование

Физичко и здравствено образование

Етика во религиите; Другарство

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Математика

Ликовно

Техничко образование

Етика во религиите: Содржина и поделба на Библијата; Квиз: Кој сака да биде милионер?

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности по: македонски јазик, англиски јазик, математика, запознавање со религиите

Француски јазик: места за одмор, превозни средства.

Информатика

Природни науки, математика

Музичко образование и Етика во религии (наставен лист)

Етика во религиите: Св. Кирил и Методиј, Св. Лидија, Апостол Павле, Апостол Лука, Алтернативна листа за оценување

Географија

Историја