VI одделение

Географија

Историја

Француски јазик: места за одмор, превозни средства.

Активности по: македонски јазик, англиски јазик, математика, запознавање со религиите

Информатика

Природни науки, математика

Музичко образование и Етика на религии (наставен лист)

Етика на религиите: Св. Кирил и Методиј, Св. Лидија, Апостол Павле, Апостол Лука, Алтернативна листа за оценување