VII одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Информатика

Период 26-29.05.2020 год.

Информатика

Период 18-22.05.2020 год.

Информатика

Период 11-15.05.2020 год.

Информатика

Период 04-08.05.2020 год.

Информатика

Период 27-30.04.2020 год.

Информатика

Историја

Период 21-24.04.2020 год.

Информатика

Историја

Период 13-16.04.2020 год.

Историја

Период 06-10.04.2020 год.

Активности по: македонски, англиски и француски јазик, информатика, биологија, музичко и ликовно образование, историја, вештини за живеење

Математика (Упатство за тест и задолженија)

Македонски јазик (Гордана Менкиноска)

Географија

Физичко и здравствено образование

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Математика

Ликовно

Вештини за живеење: Прва помош

Период 23 – 27.03.2020 год.

Математика: Функции, График на функција, Равенки и примена

Активности по: македонски јазик, англиски јазик, француски јазик, вештини на живеење

Информатика

Биологија

Географија

Историја

Музичко