VIII одделение

Период 08-10.06.2020 год.

Период 01-04.06.2020 год.

Период 26-29.05.2020 год.

Период 18-22.05.2020 год.

Период 11-15.05.2020 год.

Период 04-08.05.2020 год.

Период 27-30.04.2020 год.

Историја

Период 21-24.04.2020 год.

Историја

Период 13-16.04.2020 год.

Историја

Период 06-10.04.2020 год.

Активности по: македонски и англиски јазик, физика, музичко образование, физичко и здравствено образование, ликовно образование, историја и вештини за живеење

Математика (Упатство за тест и задолженија)

Македонски јазик (Гордана Менкиноска)

Македонски јазик: Спротивни реченици

Француски јазик

Биологија; Без’рбетни животни

Географија

Хемија

Физичко и здравствено образование

Период  30.03 -03.04.2020 год.

Активности и задолженија

Математика

Физика

Хемија: Хемиски реакции (НЛ)

Ликовно

Музичко образование: Лимени дувачки инструменти

Вештини за живеење: Прва помош

Период 23 – 27.03.2020 год.

Активности по македонски јазик, англиски јазик, француски јазик, хемија

Активности по математика, физика, биологија

Активности по англиски јазик и музичко

Географија

Историја