Наставен кадар

 1. Јагода Кузевска  I А
 2. Даниела Сарафимова I Б
 3. Моника Илијевска II А
 4. Валентина Ампова  II Б
 5.  Валентина Василевска – Богоевска III А
 6.  Татјана Кондратјук III Б
 7.   Емилија Цепевска IV А
 8.  Јелена Василкоска IV Б
 9.  Валентина Грујоска V А
 10. Марија Лавчиска – Ѓоргиевска V Б
 11. Вера Костоска – дневен престој
 1. Силвана Савевска – Етика, Граѓанско образование (VI А)
 2. Јадранка Георгијева – Географија (VI Б)
 3. Анета Божиновска – Биологија (VII А)
 4. Гордана Менкиноска – Македонски јазик (VII Б)
 5. Душица Кировска – Француски јазик (VII В)
 6. Љубица Тримоска – Англиски јазик (VIII А)
 7. Тања Крстевска – Македонски јазик (VIII Б)
 8. Трајанче Воинова – Англиски јазик (VIII В)
 9. Анкица Спасова – Математика (IX А)
 10. Верче Маневска Стефанова – Хемија (IX Б)
 11. Зоран Стаменковиќ – Техничко образование 
 12. Марио Шулајковски – Физичко и здравствено образование
 13. Марјан Бошев – Математика
 14. Мире Младеновски – Историја
 15. Снежана Јовевска Василеска – Физика
 16. Виолета Ристовска – Ликовно образование
 17. Игор Митковски – Музичко образование
 18. Силвана Ѓорчевска – Вештини за живеење, Иновации, Запознавање на религиите
 19. Вецка Спасова – Англиски јазик 

Наставници што дополнуваат

 1. Сашо Војнески – Физичко и здравствено образование
 2. Гордана Костовска – Информатика
 3. Петре Миленков – Етика на религии