Наставен кадар

 1. Валентина Василевска – Богоевска I А
 2. Јагода Кузевска I Б
 3.  Јелена Василкоска II А
 4. Емилија Цепевска II Б
 5.  Валентина Грујоска III А
 6.  Вера Костоска III Б
 7.  Марија Лавчиска – Ѓоргиевска IV А
 8.  Даниела Сарафимова IV Б
 9.  Моника Илијевска V А
 10. Валентина Ампова V Б
 11. Татјана Кондратјук –дневен престој
 1. Анета Божиновска – Биологија, Природни науки, Унапредување на здравјето (VI А)
 2. Гордана Менкиноска – Македонски јазик (VI Б )
 3. Љубица Тримоска – Англиски јазик (VII А)
 4. Тања Крстевска – Македонски јазик (VII Б)
 5. Анкица Спасова – Математика  (VIII А)
 6. Ивана Давитковска – Информатика (VIII Б)
 7. Силвана Савевска – Етика, Граѓанско образование, Нашата татковина (IXА)
 8. Јадранка Георгијева – Географија, Нашата татковина (IX Б)
 9. Душица Кировска – Француски јазик 
 10. Симона Илевска Тодоровска – Техничко образование 
 11. Мирјана Гошевска – Физичко и здравствено образование
 12. Александра Луковска – Математика
 13. Мире Младеновски – Историја, Истражување на родниот крај
 14. Снежана Јовевска Василеска – Физика
 15. Виолета Ристовска – Ликовно образование
 16. Игор Митковски – Музичко образование
 17. Силвана Ѓорчевска – Вештини за живеење, Иновации, Класична култура во европската цивилизацијa
 18. Славица Попоска – Англиски јазик 
 19. Љубица Стојкова-Стојановска – Хемија
 20. Снежана Јовевска Василеска – Физика
 21. Дарко Крстановски – Физичко и здравствено образование

Наставници што дополнуваат

 1. Емилија Лазарова – Физичко и здравствено образование
 2. Петре Миленков – Етика на религии