Наставен кадар

 1. Емилија Цепевска  I А
 2. Јагода Кузевска  I Б
 3. Валентина Грујоска  II А
 4. Марија Лавчиска – Ѓоргиевска  II Б
 5. Вера Костоска  III А
 6. Даниела Сарафимова  III Б
 7. Валентина Василевска – Богоевска  IV А
 8. Валентина Ампова  IV Б
 9.  Татјана Кондратјук   V А
 10. Јелена Василкоска  V Б
 11.  Моника Илијевска   V В
 1. Вецка Спасова – Англиски јазик (VI А)
 2. Верче Маневска Стефанова – Хемија (VI Б)
 3. Силвана Савевска – Етика, Граѓанско образование (VII А)
 4. Зоран Стаменковиќ – Техничко образование (VII Б)
 5. Марио Шулајковски – Физичко и здравствено образование (VIII А)
 6. Гордана Менкиноска – Македонски јазик (VIII Б)
 7. Зора Анастасова – Географија (IX А)
 8.  Љубица Тримоска – Англиски јазик (IX Б)
 9. Трајанче Воинова – Англиски јазик (IX В)
 10. Тања Крстевска – Македонски јазик (IX Г)
 11. Зоран Чубриноски – Математика
 12. Мире младеновски – Историја
 13. Дилба Исаковска – Француски јазик
 14. Соња Д. Гроздановска – Биологија
 15. Неделка М. Петрушевски – Физика
 16. Анкица Спасова – Математика
 17. Виолета Ристовска – Ликовно образование
 18. Игор Митковски – Музичко образование
 19. Силвана Ѓорчевска – Вештини за живеење, Иновации

Наставници што дополнуваат

 1. Даниела Милиќ – Физичко и здравствено образование
 2. Гордана Костовска – Информатика
 3. Јадранка Георѓиева  Нашата татковина
 4. Сузана Ристеска – Нашата татковина
 5. Петре Миленков – Етика на религии