Информации

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2023-2024 ГОД.

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ 2023-2024 ГОД.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022-2023 ГОД.

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА УЧЕБНИТЕ 2021/22 и 2022/23 ГОД.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2022/2023

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ  2022/2023

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА 2021-2025 НА ООУ „ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ“

БИОГРАФИЈА НА МАРИО ШУЛАЈКОВСКИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2021/2022 ГОД.

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ 2021/2022 ГОД.

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ОД I-IV одд. 2021/2022 г.

ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 2021 ГОД.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

ПРИРАЧНИК ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА ВО УЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

КОДЕКС ЗА ОНЛАЈН НАСТАВА

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО

ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2020-2021 год.

ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2020-2021 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 год.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО 2019-2020 год.

ПРИЛОЗИ КОН ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 2019-2020

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ 2017-2021 год.

План за заштита и спасување

Правилник за надоместок на штетa направена од учениците

Правилник за пофалби, награди и педагошки мерки за учениците

Брошура

Правилник за однесување на учениците во спортската сала

Правилник за однесување

Кодекс за заштита на компјутерите во училиштето

Кодекс на однесување

Етички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците