Информации

БИОГРАФИЈА НА МАРИО ШУЛАЈКОВСКИ

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2021/2022 ГОД.

ПРИЛОЗИ ООУ ТМ 2021/2022 ГОД.

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ОД I-IV одд. 2021/2022 г.

ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 2021 ГОД.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

ПРИРАЧНИК ЗА ОПЕРАТОРИТЕ СО ХРАНА ВО УЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ

ПРОТОКОЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

КОДЕКС ЗА ОНЛАЈН НАСТАВА

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО

ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 год.

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2020-2021 год.

ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ООУ ТМ 2020-2021 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 год.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО 2019-2020 год.

ПРИЛОЗИ КОН ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 2019-2020

ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 год.

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА 2019 ГОД.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ 2017-2021 год.

План за заштита и спасување

Правилник за надоместок на штетa направена од учениците

Правилник за пофалби, награди и педагошки мерки за учениците

Брошура

Правилник за однесување на учениците во спортската сала

Согласност за правилници за внатрешна организација и систематизација на ООУ Тихомир Милошевски

Правилник за внатрешна организација на ООУ Тихомир Милошевски

Правилник за систематизација на работни места

Правилник за однесување

Кодекс за заштита на компјутерите во училиштето

Кодекс на однесување

Етички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците